Skip to the content

Vores betingelser

Her findes de, til enhver tid, gældende generelle betingelser / General conditions that apply at all times (english conditions can be found below)


1. Generelle betingelser

De generelle betingelser gælder for alle aktiviteter udført af SB Butiksservice® - herefter kaldet SB. Betingelserne er gældende for SB's kunder, uanset om arbejdet udføres af SB eller af en underleverandør. De generelle betingelser er gældende for alle aftaler og kontrakter indgået med SB med mindre der, i kontrakten, er aftalt afvigelser med henvisning til konkret punkt i de generelle betingelser.

2. Ydelsens omfang

SB tilrettelægger og gennemfører service- og salgsydelser. Disse ydelser specificeres i aftalen.

3. Reklamationsret

Reklamationer, der giver anledning til tilbageholdelse af betaling, skal være SB skriftligt i hænde senest 4 dage efter endt udførelse af det arbejde, der omfattes af reklamationen. Kunden er forpligtet til løbende at gøre indsigelse under arbejdets udførelse, så SB har mulighed for at udbedre disse forhold.

4. Leveringstid

SB kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, der ikke skyldes SB's forhold. Væsentlig forsinkelse, som måtte skyldes uagtsomt forhold fra SB's side, berettiger kunden til at opsige aftalen, men ikke til at kræve erstatning. Specielt fremhæves, at SB ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og mistet fortjeneste.

5. Forgæves besøg/mangler

Såfremt SB er tildelt en opgave, møder op, og finder materialet mangelfuldt eller den opståede fejl skyldes forhold, som ikke er dækket af aftalen, faktureres kunden for arbejdstid og rejseomkostninger efter gældende takster. Der faktureres den tid, opgaven er aftalt/estimeret til.

6. Betaling

Serviceydelser og salg sker i henhold til gældende prisliste og aftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos SB. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter tillægger SB 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Ekspeditionsgebyr tillægges pr. rentetilskrivning og er DKR 100. SB er uden varsel berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt kunden ikke betaler som aftalt.

7. Misligholdelse

Såfremt en aftale opsiges uden varsel, er SB ikke forpligtet til at færdiggøre det arbejde, der måtte mangle at blive udført. Såfremt kunden bliver erklæret konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, er SB berettiget til, uden varsel, at opsige kontrakten.

8. Prisregulering

Regulering af priser sker pr. 31. december hvert år, for kontrakter, som har kørt i 4 måneder, minimum i henhold til årets udvikling i nettoprisindekset.

9. Forsikring

SB's medarbejdere er dækket af lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos SB ved udførelse af arbejdet, der er omfattet af kontrakten. Varerne og andre materialer er alene kundens ansvar og risiko.

10. Immaterielle rettigheder

Enhver udførelse af serviceydelser og salg sker med respekt for produktindehavers immaterielle rettigheder. SB er uden ansvar af nogen art for kundens eller forhandlerens eventuelle handlinger i strid med sådanne rettigheder.

11. Overdragelse

Med mindre andet er aftalt, er SB berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

12. Force majeure

SB anses ikke som ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ingen af parterne med rimelighed er herre over eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partners side, herunder krig og mobilisering, strejker, lockout, svigtende leverancer, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald hos nøglepersoner, import- og eksportforhold. Force majeure omfatter også situationer der rammer SB's underleverandører. I tilfælde af force majeure, suspenderes parternes rettigheder og pligter i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at annullere aftalen for den del af leverancen eller ydelsen, der er berørt af force majeure.

13. Værneting

Alle tvister om samarbejdsaftalen samt disse generelle betingelser skal afgøres efter dansk ret. Retten i Horsens skal som første instans være værneting for alle tvister om samarbejdsaftalen og disse generelle betingelser.

14. Persondatapolitik

Introduktion
For at kunne levere den aftalt service bestående af følgende: opfyldning i butikker, varebestilling, butiksombygning, butiksetablering, kan der være vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Maj Britt Borchert, tlf. 70232730 eller mail mb@sb.dk

Dataansvarlig
SB Butiksservice® (CVR-nummer 26628423)

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med "Hovedydelsen".
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med den definerede opgave, du beder os om.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail, cvr nr.

 • Kunde / leverandørforhold

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven, efter endt samarbejde.

Dine rettigheder i forhold til persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.

 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden forSB Butiksservice®. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden forSB Butiksservice®, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden forSB Butiksservice®, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

   - Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  - Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  - Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  - HoldeSB Butiksservice®fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.
  - Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte SB Butiksservice®og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger.

 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).


Conditions

General conditions that apply at all times:

1. General conditions

The following terms and conditions are general and apply to all activities performed by SB Butiksservice® - hereafter referred to as SB. The conditions apply to SB's customers, whether the work is done by SB or by a subcontractor. The general terms and conditions apply to all agreements and contracts concluded with SB, unless there are deviations in the contract, with reference to a specific point in the general terms and conditions.

2. Scope of performance

SB organizes and implements service and sales services. These services are specified in the sales agreement.

3. Right of complaint

Complaints that result in withholding payment must reach SB in writing no later than 4 days after the completion of the work covered by the complaint. The customer is obliged to object on an ongoing basis during the work so that SB has the opportunity to rectify these conditions.

4. Delivery time

SB cannot be held responsible for delays that are not due to SB's circumstances. Substantial delay, which may be due to negligent circumstances on the part of SB, justifies the customer to terminate the agreement, but not to claim compensation. It is emphasized that SB cannot be held liable for consequential damages, including operating losses and lost profits.

5. Visits in vain

If SB is assigned a task, shows up, and finds the material defective or the error occurred due to conditions not covered by the agreement, the customer is billed for working time and travel costs according to applicable tariffs.

The time for which the assignment has been agreed / estimated is invoiced.

6. Payment

Services and sales are in accordance with the current price list and agreement. The price list can be obtained from SB at any time. Payment must be made within 14 days of the invoice date. Upon payment thereafter, SB assigns 1.5% interest per annum. commenced month. Expedition fee is added per interest rate premium and is DKK 100. SB is entitled to cancel the contract without notice if the customer does not pay as agreed.

7. Violations

If an agreement is terminated without notice, SB is not required to complete any work that may be required to be performed. If the customer is declared bankrupt, goes into liquidation, suspends his payments or is otherwise unable to pay his debt, SB is entitled, without notice, to terminate the contract.

8. Price control

Adjustment of prices is per. December 31 of each year, for contracts that have run for 4 months, minimum according to the year's development in the net price index.

9. Insurance

SB's employees are covered by statutory occupational injury insurance at SB when performing the work covered by the contract. The goods and other materials are solely the responsibility and risk of the customer.

10. Intellectual property rights

Any performance of services and sales is done with respect to the intellectual property rights of the product owner. SB is without any liability whatsoever for any actions of the Customer or the Dealer in violation of such rights.

11. Transfer

Unless otherwise agreed, SB is entitled to assign its rights and obligations to third parties.

12. Force Majeure

SB is not considered responsible to the other party insofar as the liability is due to circumstances over which neither party is reasonably the master or which is otherwise not due to fault or negligence on the part of the partner, including war and mobilization, strikes, lockout, failure deliveries, fire, damage to production equipment, deaths of key persons, import and export conditions. Force majeure also includes situations that affect SB's subcontractors. In the event of force majeure, the parties' rights and obligations are suspended for a period up to a total of 90 days, after which each party is entitled to cancel the agreement for the part of the supply or service affected by force majeure.

13. Jurisdiction

All disputes concerning the cooperation agreement and these general conditions must be settled under Danish law. The court in Horsens must first be the primary venue for all disputes concerning the cooperation agreement and these general conditions.

14. Privacy Policy

Introduction
In order to provide the agreed service consisting of the following: in-store fulfillment, ordering of goods, store remodeling, store establishment, there may be important personal information we need to process. Our Privacy Policy is intended to help us understand what data we collect, why we collect it, and what we use it for. This is important information so we hope you will take the time to read it.
If you have any questions or would like more information, please contact our personal data manager:

Maj Britt Borchert, tel.: +45 7023 2730 or email.: mb@sb.dk
Data Controller SB Butiksservice® (VAT number 26628423)

Our processing of your personal data
We process personal information that you have provided to us in connection with the "Main Service".
We process this personal information in order to fulfill our contractual obligations to you in connection with the defined task you ask us to do.

Typically, these are personal data:

 • Name, address, phone, email, VAT no.

 • Customer / supplier relationship

 • Deadlines for deletion / storage

We strive to delete (or anonymize) personal information as soon as it is no longer of relevance. However, we always keep them for a minimum period of 5 years for the sake of accounting law, after the cooperation has ended.

Your rights in relation to the Personal Data Regulation
In connection with our processing of your personal data, you have several rights:

 • The right to receive information about how we process your personal data (disclosure requirements).

 • The right to gain access to your personal data.

 • The right to have incorrect personal data corrected.

 • The right to have your personal data deleted.

 • The right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes.

 • The right to object to automatic, individual decisions, including profiling.

 • The right to move your personal data (data portability).

All the above rights are handled manually by contacting our personal data controller.

We may reject requests that are unreasonably repetitive, require disproportionately highly technical intervention (such as developing a new system or substantially changing an existing practice), affecting the protection of others' personal information, or something that would be extremely impractical (e.g. such as requests for information available as backups).

Of course, if we can correct information, we do this for free, unless it takes a disproportionate amount of effort. We strive to maintain our services in a manner that protects information from accidental or harmful destruction. Therefore, when we delete your personal information from our services, we may not always be able to delete associated copies from our archive servers immediately, and the information may not be removed from our backup systems.

You have the right at any time to appeal to the Data Inspectorate
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

Information that we provide
We do not disclose personal information to companies, organizations and individuals without SB Butiksservice®. The exception is in these cases:

 • With your consent
  We provide personal information to companies, organizations or individuals without SB Butiksservice® if we have your consent. We require the active selection of disclosure of all personal data.

 • For external computing
  We disclose personal information to our affiliates or other trusted companies or individuals who process them for us. Their treatment is based on our instructions and in accordance with our privacy policy and other applicable confidentiality and security measures, such as our data processing agreement.

 • For legal reasons
  We disclose personal information to companies, organizations or individuals without SB Butiksservice® if we believe in good faith that access, use, preservation or disclosure of the information is necessary to:

  - Comply with applicable laws, regulations, lawsuits, or legal requests from government agencies.

  - Enforce applicable terms of service, including investigation of potential violations.

  - Register, prevent or otherwise protect against fraud, security or technical issues.

  - Keep SB Butiksservice® free from harm, our customers or the public's rights, property or security, as required or permitted by law.

  - We may share non-identifying information with the public and our partners.

Information Security
We work hard to protect SB Butiksservice® and our customers from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of personal data that we store.

We have implemented the following organizational and technical measures in general:

 • Antivirus on all IT systems that process personal data.'

 • Backup of all IT systems that process personal data.

 • Restriction of access to personal data, so that access is only granted where necessary.

 • Data processing agreements with suppliers that process personal data.

 • Declarations of confidentiality with staff who need to process personal data.

Compliance and cooperation with regulators
We regularly review compliance with our own privacy policy. We also adhere to several self-regulatory security policies. When we receive formal written complaints, we contact the sender to follow up on the complaint. We cooperate with the relevant legislative authorities, e.g. The Data Inspectorate, to resolve complaints about the transfer of personal data that we cannot resolve directly with our users.

Changes
Our privacy policy may change from time to time. We do not limit your rights under this Privacy Policy without your express consent. Any changes to this Privacy Policy are indicated on this page, and if significant changes occur, we will notify them in a more conspicuous way (for some services we will, among other things, inform you about changes by email).